[[Selskapene///Companies]]

[[Brødrene Karlsen Holding består av:///The Brødrene Karlsen Holding Group comprises the following companies:]]

 

[[Brødrene Karlsen AS – Produksjonsselskap  [les mer]
Flakstadvåg Laks AS – Oppdrett av matfisk og slakting av laks  [les mer]
Akvafarm AS - Settefiskanlegg  [les mer]
Brødrene Karlsen Sales AS – Eksportør  [les mer]
Kvalitetsfisk AS – Utleie av slaktetjenester///Brødrene Karlsen AS – Production [read more]
Flakstadvåg Laks AS – Farming of fish for consumption and salmon slaughter plant  [read more]
Akvafarm AS - Fryfarm [read more]
Brødrene Karlsen Sales AS – Export [read more]
Kvalitetsfisk AS – Provider of fish slaughter services]]

[[Akvaprins AS – Brønnbåtrederi
Br.Karlsen Eiendom AS – Eiendomsselskap
Br Karlsen Handel AS – Joker-butikk på Husøy
Senjahav AS – Kystrederi
Tustern AS - Kystrederi///Akvaprins AS – Well boat owner
Br.Karlsen Eiendom AS – Property company
Br Karlsen Handel AS – Joker grocery store on island of Husøy
Senjahav AS – Coastal shipping company
Tustern AS - Coastal shipping company]]

 
[[Vi holder til på senja i nordnorge///We are located at Senja in the north of norway]]

[[Vi holder til på senja i nordnorge///We are located at Senja in the north of norway]]


[[Matvaresikkerhet///Food safety]]

 

[[Miljø///The environment]]
[[I hele verdikjeden er vi meget opptatt av miljø, matvaretrygghet og sporbarhet. Våre oppdretts lokaliteter ligger på de mest miljøvennlige steder. Vi har en nullvisjon om rømming av laks. Vi prøver etter beste evne å unngå lakselus.  Skulle man komme i en slik situasjon, så vil det blir iverksatt de mest skånsomme tiltak og metoder for avlusning. Til beste for fiskens helse.///We give full priority to environmental protection, food safety and traceability at every part of our value chain. The location of our fish farms is determined according to environmental considerations. We adhere to a strict policy for zero accidental release of salmon. We do our utmost to eliminate salmon lice. If salmon lice are detected at one of our facilities, we implement the most gentle methods and measures possible for delousing. Our strategy is to ensure optimal fish health.]]

[[I vårt «indre» og sosiale miljø er vi opptatt at de ansatte har en trygg og god arbeidsplass, Vi legger til rette for at arbeidsplassene skal være et sted hvor de føler seg vel og trives. Mange får tilbud om kursing, og vi har mange ansatte som har oppnådd fagbrev. Alle selskaper har høy kompetanse innenfor kvalitetsovervåkning og den daglige produksjon.///In terms of our in-house and social environment, we aim to provide a safe and enjoyable workplace for all employees. We do our utmost to provide working environments where all our personnel can thrive and enjoy their work. We offer further education to our employees and many have gone on to achieve a certificate of apprenticeship while working for the Group. All our companies have a high level of expertise within quality supervision and daily production.]]

[[I tillegg arrangeres det, fra tid annen, sosiale tiltak. Dette kan være hvor alle i firmaet møtes, men også eksterne tiltak som Husøy Dagan hvor både fiskere, arbeidere, ledelse, politikere og mange turister kommer for å overvære dette.    Som regel har vi storfint besøk av en statsråd, statssekretær , fylkesmann .  Disse dagene er viden kjent over hele fiskeri Norge.///We also organise social events at regular intervals. These may involve all the Group companies, but also include external events such as the Husøy festival, to which we invite fishermen, workers, management, politicians and which is very popular with tourists. As a rule, one of Norway's cabinet ministers, secretaries of state or county governors pays a visit to the Husøy festival, and the event is extremely popular with the entire fishing industry in Norway.]]

[[Matvaresikkerhet///Food safety]]
[[Vårt firma innehar en rekke sertifikater. Disse går blant annet ut på at produkter skal behandles etter de beste standarder, så vel norske ( Mattilsynet ) og så vel som internasjonale sertifikater. For å oppnå disse sertifikater, stilles det meget strenge krav. Det foretas inspeksjoner og årlige revisjoner. Noen av sertifikatene revideres det flere ganger pr. år./// We have achieved a number of certificates relating to food safety.  These stipulate best standards for treatment of products and comprise both Norwegian (Food Safety Authority) and international certificates. We have to comply with extremely stringent requirements in order to qualify for these certificates. The certification authorities carry out regular inspections of our facilities in addition to annual audits.  A number of our certificates are revised several times a year. ]]

[[Sporbarhet///Traceability]]
[[Gjennom vår helintegrerte verdikjede har vi full sporbarhet for alle våre produkter. Skulle det oppstå et problem et sted, vil vi kunne spore dette tilbake til opprinnelsen. Og derav analysere og finne  årsaker.  Dette for at vi skal ha full oversikt og kunne forbedre oss.  Men vår visjon er alltid å ligge i forkant, slik at det ikke oppstår problemer.///We can guarantee complete traceability of all our products throughout our fully integrated value chain. Any problems detected in the value chain can be traced back to source, analysed and the underlying cause found.  This allows us to constantly maintain a full overview of production and to make improvements as required.  Despite this, we follow a strategy to always be ahead of problems so they can be avoided.]]


[[Våre sertifikater///Our certificates]]


[[Historisk tidslinje///Historical timeline]]

bc3a5ter-i-storm.jpg
 

 
 
 
 

1932

[[Begynnelsen///Origins]]

[[Brødrene Karlsen AS ble etablert, 1932 i Laukvik på Senja av brødrene Hilbert og Aksel Karlsen. Hardt arbeid i all slags vær ført til at de etter fire år kunne kjøpe et nedlagt fiskebruk på Husøy og flyttet virksomheten hit. På Husøya produserte de saltfisk, tørrfisk og ferskfisk basert på råvarer fra lokale fiskebåter.///Brødrene Karlsen AS was founded in 1932 in Laukvik, Senja by the two brothers, Hilbert and Aksel Karlsen. After four years of working their fingers to the bone in all kinds of weather, the brothers were able to purchase an abandoned fish processing plant on the island of Husøy and start business there. They started out with production of salted, dried and fresh fish based on raw produce from local fishing boats.]]

[[På denne tiden var det kun to hus i tillegg fiskebrukene Br. Karlsen og Ålesundsbaserte Giske & Hovde på Husøy. Men etter krigen fikk befolkningen i de små samfunnene rundt i fjorden flyttetilskudd fra staten. De fleste tok husene med seg og flyttet til Husøy, hvor det var gode havneforhold for flåten.///At that time, the island of Husøy only had two houses in addition to the Karlsen brothers' fish processing plant and the fish processing plant owned by Giske & Hovde from Ålesund. During the post-war period however, the people living in the small communities around the fjord were paid governmental subsidies to move out to the islands. Most people dismantled their homes and took them with them to Husøy, where there was a safe harbour for fishing boats.]]

 
Hilbert og Aksel Karlsen

Hilbert og Aksel Karlsen

 
FRa årsoppgjøret til brødrene karlsen, 31 / 12 1932.

FRa årsoppgjøret til brødrene karlsen, 31 / 12 1932.

 

1958

[[Utbygging og omstrukturering///Development and re-organisation]]

[[Brødrene drev selskapet sammen inntil Hilbert Karlsen døde i 1958. Aksel, som da var rammet av polio og ikke kunne gå uten staver, tok over driften alene. Hilberts sønn, Roar, ble mer og mer involvert i driften over de neste årene. I 1960 ble det bygget fryseri og man startet filetproduksjon av torskefisk. Dette ble et betydelig bidrag til driften av selskapet.///The two Karlsen brothers continued to run the business as partners until Hilbert Karlsen died in 1958. Aksel continued without his brother, despite suffering from polio and reliant on sticks to walk. In the years following Hilbert's death, Roar, Hilbert's son, became increasingly involved in the company. A freezing plant was built in 1960 and the company introduced production of cod fillets.]] 

[[Brødene Karlsen kjøpte det andre fiskebruket på Husøy – Husøy Fiskeforretning i 1970. Aksel og Hilberts bror - Hermann, ble med på eiersiden. I 1978 gikk vi over fra å være et personlig eid selskap til aksjeselskap. Samme år døde Aksel Karlsen og Roar Karlsen tok over som disponent. På dette tidspunktet var Brødrene Karlsen blitt en allsidig drift med produksjon av saltfisk, tørrfisk, ferskfisk og tran, med råvarer hentet fra hele fylket.///This proved an important move for the company, boosting profits, and allowing them to purchase the other fish processing plant on the island – Husøy Fiskeforretning – in 1970. At this point, Aksel and Hilbert's brother Hermann joined the company as a shareholder. The company was reorganised in 1978, from a privately owned company to a public limited company. That same year, Aksel Karlsen died and Roar Karlsen took over as Managing Director. By then, the company had developed into a versatile business, involved in the production of salted and dried fish, fresh fish and fish oil, sourcing raw ingredients from the entire county.]]

 
 
 
 

1990

[[Nytenkning///Innovation]] 

Flakstadvåg laks as[, på flakkstadvåg på senja/// in flakkstadvåg, senja]]

Flakstadvåg laks as[, på flakkstadvåg på senja/// in flakkstadvåg, senja]]

[[Begynnelsen av 80-tallet var gode år for torsk. Men mot slutten ble det en kraftig nedgang i torskebestanden. Brødrene Karlsen måtte se seg om etter flere ben å stå på og i 1990 ble Akvafarm AS, ett settefiskanlegg for laks på Skaland, kjøpt av selskapet. Med fikk vi gründer Odd Steinar Olsen på eiersiden av dette selskapet. Det ble også investert i oppdrettsanlegget Flakstadvåg Laks AS på Flakkstadvåg på Senja. Selskapet hadde 2 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret samt slakteri. Noen år senere utvidet Akvafarm og kjøpte enda en lokalitet for produksjon av yngel og smolt i Sørfjord i Dyrøy kommune.///The early 1980s were good years for cod fishing. However, the cod stocks showed signs of a significant reduction towards the end of that decade. The company had to find alternative sources of income, and decided to purchase Akvafarm AS in 1990. This was a young fish facility for salmon in Skaland. Odd Steinar Olsen, founder of Akvafarm AS, joined the company as a shareholder. Investments were also made in Flakstadvåg Laks AS, a fish farming facility in Flakstadvåg in Senja. This company owned two licences for farming salmon and trout, in addition to a slaughtering plant. Akvafarm expanded several years later with the purchase of a facility for production of fry and smolt in Sørfjord, Dyrøy municipality.]]

[[Nedgangen i torskefisket førte til at vi gikk som deleier inn i vår første kystfiskebåt. Samtidig så vi behov for styrking av kompetansen til medarbeiderne. Så når i de første fagbrevene i fiskeindustri i Norge ble utdelt i 1991, var ni av ti kandidater ansatte hos Brødrene Karlsen AS. Siden oppstart av fagbrevutdanning har mange ansatte tatt dette, og bedriftens mål er at 20% av arbeidsstokken skal ha fagbrev.///The decline in cod fishing prompted the company to invest as joint owner in its very first coastal fishing boat. At the same time, the owners recognised the need to develop expertise among their employees. As a result, when the first certificates of apprenticeship within the fishing industry were issued in Norway in 1991, nine of the ten candidates were employees of Brødrene Karlsen AS. Since the introduction of the certificate of apprenticeship for the fishing industry, numerous employees have completed the programme and the company aims to have 20% of its workforce with certificates of apprenticeship.]]

[[De første årene som oppdretter ble tøffe. Med FOS konkursen kom betydelige utestående beløp, og når man har fått kontroll på dette blir man rammet av fiskesykdommen Furunkulose. Store deler av besetningen i havet måtte slaktes ut samtidig markedet for oppdrettslaks var dårlig.///The first years of fish farming were difficult. The bankruptcy of the Fiskeoppdretternes Salgslag in 1991 (cooperative of fish farmers) was a substantial financial burden. Once this situation was under control, the company had significant problems with fish health, caused by the disease furunculosis. The company had to slaughter large volumes of their stocks in the sea, and at the same time was struggling with a difficult market for farmed salmon.]] 

[[Gjennom 90-tallet kjøpte vi tre konsesjoner til i Flakstadvåg Laks AS for å styrke grunnlaget og etter noen år bedret situasjonen seg. Samtidig ble filetproduksjonen av torskefisk på Husøy mindre og mindre. Vi manglet egnede råstoff til produksjonen og et valg måtte tas mellom å legge med virksomheten eller prøve noe nytt. Beslutningen var å modernisere fabrikken å satse på porsjonspakkede produkter av laks.///Throughout the 1990s, the company purchased a further three licences for Flakstadvåg Laks AS in order to gain more solid foundations. The market situation showed signs of improvement after several years. At the same time, the production of cod fillets on Husøy was on a downward curve. The company did not have suitable raw materials for production, and had to reach a decision whether to close down the business or try something new. The decision was made to modernise the facility and invest in packaged portions of salmon.]]

2000

Photo: Kasavi

Photo: Kasavi

[[Økologisk satsing på laks///Investments in organic salmon]]

[[I 2002 startet vi, som første selskap i Norge, opp med oppdrett av økologisk laks. I begynnelsen var det meget små kvantum av oppdrett som var økologisk, og dette nisjeproduktetet var spesielt rettet inn mot det svenske markedet. Sakte men sikkert økte produksjonen seg også her og vi begynte med videreforedling av økologisk laks. Siden 2008 har vi levert økologiske porsjonspakker til det svenske markedet og utviklingen har fortsatt og øke. Samtidig har hele gruppen fått økologisk sertifikasjon av produksjonen sin: Fra settefiskanlegget Akvafarm via Flakstadvåg Laks til Brødrene Karlsen.///In 2002, Brødrene Karlsen AS was the very first company in Norway to implement farming of organic salmon. During the initial stages, only a very small volume of the company's fish farming activities were organic, and this niche product targeted the market in Sweden in particular. Slowly but surely, the company was able to increase production and introduce processing of organic salmon. Since 2008, the company has supplied packaged portions of organic salmon to the Swedish market and can look back on an increasingly positive development. At the same time, the entire Group has achieved certification for its production facilities for organic salmon: from the young fish facility, Akvafarm, to Flakstadvåg Laks and the Group company itself, Brødrene Karlsen.]]

[[I dag er en stor del av produksjonen i Flakstadvåg Laks økologisk, og denne andelen vil vi fortsette å satse på å øke i fremtida./// Today, a main share of production at Flakstadvåg Laks is organic and this will continue to increase in the future.]]

[[Satsing på eksport: Br Karlsen Sales AS///Investment in export: Br Karlsen Sales AS]]

[[Når vi begynte med porsjonspakkede produkter var det en tøff start med store markedsutfordringer. I 2007 besluttet vi derfor å satse på et eget markedsapparat og opprettet selskapet Br Karlsen Sales AS. Selskapet har ansvar for eksporten av videreforedlede produkter.///When the company first introduced packaged portions of fish, it faced a number of difficulties and a tough market. The decision was therefore made in 2007 to invest in an in-house marketing team, resulting in the foundation of Br Karlsen Sales AS. This company is responsible for exports of processed products.]]

[[I 2008 kollapset markedet for torsk og da spesielt saltfisk av torsk som er et av selskapets hovedprodukter. Vi så da at vår markedsside har vært for svak gjennom salg til innenlandske videreforedlere. Dermed endret vi vår strategi og bestemte oss for å gå selv ut i markedet gjennom eksportselskapet, samtidig som vi tok produksjonsmessige grep. I 2009 ble videreforedlingsavdelingen for første gang sertifisert etter BRC standard.///The cod market collapsed in 2008, especially for salted cod, which is one of the company's main products. This led the company to acknowledge that its marketing organisation had not performed sufficiently in relation to sales to domestic processing companies. As a result, the company introduced a new strategy and decided to sell directly to the market via the export company, at the same time as introducing changes to production. The processing company achieved BRC standard certification for the first time in 2009.]]

[[NYTT ANLEGG UNDER OPPBYGGING///We are in the process of constructing new facilities]]

[[NYTT ANLEGG UNDER OPPBYGGING///We are in the process of constructing new facilities]]

[[Br. Karlsen i dag og fremtiden///Br. Karlsen present and future]]

[[I 2009 fikk Flakstadvåg Laks AS kjøpe en konsesjon gjennom myndighetstildelinger og vi har i dag tilsammen seks konsesjoner og oppdretter ca 8000 tonn laks pr år.///Flakstadvåg Laks AS purchased a licence in 2009 during the governmental allocation round, and currently has a total of six licences. The company farms approx. 8,000 tons of salmon per year.]]

[[I 2010 trekker Roar Karlsen seg tilbake fra daglig drift og hans datter Rita Karlsen tok over som daglig leder./// In 2010, Roar Karlsen retired from his position as Managing Director, allowing his daughter Rita Karlsen to take over this role.]]

[[I 2014 starter det som skal bli Brødrene Karlsen AS største løft i historien, etter mange års planlegging er man klar til å starte utbygging av nye produksjonsfasiliteter for videreforedling av laks samt produksjon av saltfisk. Totalt 4300 kvadratmeter nye lokaler skal stå endelig ferdig høsten 2016.///2014 saw the introduction of what is set to be the most significant boost in the history of the Group. After many years of planning, the Group is now ready to start development of new production facilities for processing of salmon and production of salted fish. By the autumn of 2016, new premises covering a total area of 4,300 square metres will be ready for production start-up.]]